Köpa gård

Många väljer idag att placera pengar i fast egendom. Dels för den hittills goda värdeutvecklingen och dels för livskvaliteten att äga en egen gård och bo på landet.

Hitta din gård

Nästan alla våra gårdar annonseras på vår hemsida samt www.hemnet.se. Ibland säljs gårdarna direkt till någon intressent i vårt spekulantregister. För att inte missa något intressant objekt, anmäl dig med dina önskemål till info@gardsmaklarna.se eller med ett samtal till 0455-33 40 00.

Ger dig bra underlag

En mäklare ska företräda säljaren och köparen lika korrekt. Det ställer höga krav på oss som arbetar i branschen. Utifrån offentliga källor, säljarens information och egen kunskap, ska vi skapa ett så gott underlag som det bara går för att du ska kunna ta beslut om ett köp – eller att avstå från affären.

Som köpare har du trots detta ett stort ansvar. Det handlar om att undersöka fastighetens olika substanser men även ta del av gränser, myndighetsbeslut, byggplaner, ekonomi etc. Till allt detta vill vi som mäklare gärna medverka.

Visning

Våra allmänna visningar sker oftast en lördag eller söndag. Då har Ni möjlighet att få se gården med egna ögon och ställa de frågor Ni behöver ha svar på för att kunna gå vidare i processen. Självklart har Ni möjlighet att besöka gården vid flera tillfällen eller få en personlig visning om så önskas. Vi använder oss alltid av bokade visningar, för att på bästa sätt se till att alla kunder får den tid man behöver och för att vi själva ska vara väl förberedda.

Budgivning

Vi rekommenderar oftast att budgivningen ska vara öppen. En öppen budgivning kännetecknas av att bud ges i löpande tidsföljd och att deltagarna i budgivningen har möjlighet att bjuda över andra spekulanters tidigare lagda bud. Det kan också förekomma att budet följs av ett specifikt erbjudande från budgivaren såsom t ex snabbt tillträde eller accept av en friskrivningsklausul. Fastighetsmäklaren har skyldighet att redovisa alla spekulanter som visat intresse att köpa den aktuella bostaden. Du har som budgivare rätt att få ditt bud framfört till säljaren oavsett om säljaren och mäklaren föreskrivit att budet ska avges på ett särskilt sätt eller i speciell form. Säljaren har möjlighet att när som helst under själva budgivningen ändra formerna eller helt enkelt avbryta eller avsluta budgivningen. Det står säljaren fritt att välja vem som ska få köpa fastigheten. Säljaren har alltså ingen skyldighet att sälja till den som lämnat det högsta budet. Den slutliga köparen erhåller alltid en budlista med namn och telefonnummer till de övriga budgivarna. Ett bud är aldrig juridiskt bindande förrän ett köpekontrakt undertecknats.

Köparens undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick, areal, virkesförråd m.m. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig. Besiktningen kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse.

Skogsbruksplan

Om skog ingår i fastigheten har vi i flesta fall sett till att det finns en nyupprättad skogsbruksplan. Planen beskriver virkesförråd, tillväxt, bonitet, avverkningsförslag, åldersfördelning, ev. biotopskydd m.m. Vi hjälper gärna till att förklara de olika begreppen i skogsbruksplanen.

Kontrakt

Köpekontrakt upprättas när köpare och säljare är överens om pris. I kontraktet anges pris, tillträdesdag och övriga överenskommelser som ska gälla fram till tillträdesdagen. I samband med köpekontraktets undertecknande betalar köparen i regel en handpenning på 10 % av köpeskillingen. Villkor kan förekomma i kontraktet, t.ex. att köparen i vissa fall måste beviljas förvärvstillstånd. Läs mer under rubriken ”Förvärvstillstånd” Vid köp av del av fastighet krävs ett villkor att Lantmäteriet och övriga myndigheter godkänner den tänkta avstyckningen/fastighetsregleringen. Skulle förvärvstillstånd ej beviljas eller att Lantmäteriet inte godkänner avstyckningen återgår köpet i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Den som har förvärvat en fastighet taxerad som lantbruksenhet behöver i vissa fall söka tillstånd enligt jordförvärvslagen hos Länsstyrelsen. För privatpersoner kan tillstånd krävas i de delar av länet som i jordförvärvslagens mening är glesbygd och omarronderingsområden. För juridisk person krävs i regel alltid förvärvstillstånd. Det finns fall då förvärvstillstånd inte krävs även om fastigheten ligger i glesbygd och omarronderingsområden: Avgift

Tillträde

På tillträdesdagen upprättas köpebrev och likvidavräkning. Resterande del av köpeskillingen erläggs till säljaren. Eventuella lån löses från fastigheten, nycklar och övriga handlingar överlämnas till köparen.