Sälja gård

Många väljer idag att placera pengar i fast egendom. Dels för den hittills goda värdeutvecklingen och dels för livskvaliteten att äga en egen gård och bo på landet. Därmed är intresset stort och spekulanterna många så snart en gård kommer ut till salu.

Första mötet

Om du går i säljtankar - kontakta oss. Vi kommer gärna ut på ett gårdsbesök där vi kostnadsfritt kommer med tips och förslag inför försäljningen samt ger Er en värdeindikation samt en offert på vårt arvode.

När Ni väl bestämt Er för att sälja kommer vi ut för att samla in all information som krävs vid en fastighetsförsäljning.

Det är en hel del saker som ska diskuteras och beställas innan fastigheten är redo att marknadsföras så som upprättade av skogsbruksplan, överlåtelsebesiktning, energideklaration, fotografering. Vi hjälper självklart till att reda ut begreppen och gör beställningar hos lokala aktörer.

Annonsering

För att en annons ska bli intressant för en spekulant så krävs det riktigt bra bilder. En videopresentation kan vara ytterligare ett sätt att ge spekulanten en bättre uppfattning om försäljningsobjektet och dess läge. För tagning av bilder och ev. videopresentation med drönare (om möjligt) tar vi därför alltid hjälp av en professionell fotograf.

När vi fått det färdiga materialet från fotografen skapar vi, tillsammans med den information vi inhämtat vid gårdsbesöket samt från olika register och myndigheter, ett utkast på en annons. Vi låter sedan Er som säljare läsa igenom utkastet och godkänna det före publicering.

Nästan alla våra objekt annonseras på vår hemsida, www.hemnet.se och på vår Facebooksida. På Facebook kan vi genomföra riktad annonsering genom att välja ort, ålder, kön och intressen hos de som skall få upp annonsen i sitt flöde. Förutom ovanstående har vi möjlighet att, efter överenskommelse, annonsera även via andra kanaler.

Visning

Våra allmänna visningar sker oftast en lördag eller söndag, men ibland har vi även enskilda visningar vid andra tillfällen, när kunderna så önskar. Vi använder oss alltid av bokade visningar, för att på bästa sätt se till att alla kunder får den tid man behöver och för att vi själva ska vara väl förberedda

Budgivning

Vi rekommenderar oftast att budgivningen ska vara öppen. En öppen budgivning kännetecknas av att bud ges i löpande tidsföljd och att deltagarna i budgivningen har möjlighet att bjuda över andra spekulanters tidigare lagda bud. Det kan också förekomma att budet följs av ett specifikt erbjudande från budgivaren såsom t ex snabbt tillträde eller accept av en friskrivningsklausul. Fastighetsmäklaren har skyldighet att redovisa alla spekulanter som visat intresse att köpa den aktuella bostaden. Säljaren har möjlighet att när som helst under själva budgivningen ändra formerna eller helt enkelt avbryta eller avsluta budgivningen. Det står säljaren fritt att välja vem som ska få köpa fastigheten. Säljaren har alltså ingen skyldighet att sälja till den som lämnat det högsta budet. Den slutliga köparen erhåller alltid en budlista med namn och telefonnummer till de övriga budgivarna. Ett bud är aldrig juridiskt bindande förrän ett köpekontrakt undertecknats.

Köparens undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick, areal, virkesförråd m.m. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig. Besiktningen kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse.

Säljarens upplysningsplikt

Säljaren är skyldig att upplysa köparen om fel eller brister i fastigheten som kan vara svåra för köparen att undersöka på egen hand. Till exempel att vattenbrunnen sinar vid torra somrar. Säljaren ansvarar för dolda fel, d.v.s. sådana fel i fastigheten som köparen inte skulle kunnat upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felet eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år. Säljaren kan välja att teckna en försäkring mot dolda fel som täcker vissa delar av ansvaret.

Skogsbruksplan

Om skog ingår i fastigheten hjälper vi till att upprätta en skogsbruksplan om sådan inte redan finns. Planen beskriver virkesförråd, tillväxt, bonitet, avverkningsförslag, åldersfördelning, ev. biotopskydd m.m.

Kontrakt

Köpekontrakt upprättas när köpare och säljare är överens om pris. I kontraktet anges pris, tillträdesdag och övriga överenskommelser som ska gälla fram till tillträdesdagen. I samband med köpekontraktets undertecknande betalar köparen i regel en handpenning på 10% av köpeskillingen. Villkor kan förekomma i kontraktet, t.ex. att köparen i vissa fall måste beviljas förvärvstillstånd. Läs mer under rubriken ”Förvärvstillstånd” Vid köp av del av fastighet krävs ett villkor att Lantmäteriet och övriga myndigheter godkänner den tänkta avstyckningen/fastighetsregleringen. Skulle förvärvstillstånd ej beviljas eller att Lantmäteriet inte godkänner avstyckningen återgår köpet i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Den som har förvärvat en fastighet taxerad som lantbruksenhet behöver i vissa fall söka tillstånd enligt jordförvärvslagen hos Länsstyrelsen. För privatpersoner kan tillstånd krävas i de delar av länet som i jordförvärvslagens mening är glesbygd och omarronderingsområden. För juridisk person krävs i regel alltid förvärvstillstånd.

Det finns fall då förvärvstillstånd inte krävs även om fastigheten ligger i glesbygd och omarronderingsområden: Avgift

Tillträde

På tillträdesdagen upprättas köpebrev och likvidavräkning. Resterande del av köpeskillingen erläggs till säljaren. Eventuella lån löses från fastigheten, nycklar och övriga handlingar överlämnas till köparen.